Skip to content

Uncategorized

KHFC is not KFC! Kung Hey Fat Choy to You & Your Family. *Gong Xi Fa Cai* (Mandarin) *Kong Hei Fatt Choy* (Cantonese) *Kiong Hee Huat Chai* (Hokkien) *Kong Yee […]