KHFC is not KFC!
Kung Hey Fat Choy to You & Your Family.

*Gong Xi Fa Cai*
(Mandarin)
*Kong Hei Fatt Choy*
(Cantonese)
*Kiong Hee Huat Chai*
(Hokkien)
*Kong Yee Wat Sai*
(Hainan)
*Sin Nien Way Chye*
(Foochow)
*Kiong Hee Fat Choi*
(Hakka)

#RobertChaenQuotes